ห้อง  A22    พัก 4 ท่าน  : เตียง 6 ฟุต 2 เตียง     1 ห้องน้ำ