ห้อง  T7    พัก 5 ท่าน  : เตียง 6 ฟุต 2 เตียง , 3.5ฟุต  1 เตียง    1 ห้องน้ำ