ห้อง  A7  A8    พัก 4 ท่าน  : เตียง 6 ฟุต + เตียง 5 ฟุต   1 ห้องน้ำ